แผนผังการขั้นตอนการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งครั้งนี้ ประธานการเลือกตั้ง เป็นผู้มีอำนาจในการชี้ขาด ตัดสิน และวินิจฉัย
เด็ดขาด โดยไม่มีการโต้แย้ง

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่ราชการออกให้ที่มีภาพถ่ายมาแสดง และบัตรสมาชิกสมาคม (ถ้ามี- เพื่อง่ายต่อการหารายชื่อ)
2.สมาชิกตรวจสอบรายชือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน โดยแบ่งเป็นหมวดอักษรจำนวน 8 กลุ่ม (ตามแผนผังสีแดง)และให้ไปรับบัตรลงคะแนนตามโต๊ะที่ระบุตรงกับตัวอักษรนำหน้า
3. เมื่อรับบัตรลงคะแนน แล้ว รอเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง กำหนดให้ไปลงคะแนนตามคูหาที่ระบุ(ตามแผนผังสีฟ้า)และห้ามเดินออกจากบริเวณหน่วย และคูหาลงคะแนนโดยเด็ดขาด
4. ใช้ปากกาที่เจ้าหน้าที่เตรียมให้ ที่อยู่ในคูหาเลือกตั้ง
5. เลือกตั้งกรรมการ จำนวนกี่ท่านก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 25 ท่าน
6. หยอดบัตรลงคะแนนในตู้ที่กำหนดให้(ตามแผนผังสีเหลือง)
7. ห้ามใช้สิทธิ์แทนกัน ผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นสมาชิกของสมาคมฯในทะเบียนเท่านั้น
8. ปิดการลงคะแนนตามเวลาที่ประธานการเลือกตั้งกำหนดเพื่อความเหมาะสม
9. บัตรลงคะแนนที่สมบูรณ์ คือบัตรที่เป็นไปตามมาตรฐานของการเลือกตั้งของทางการ เช่น ไม่มีการขีดฆ่า หรือมีความไม่สมบูรณ์ฯ

Smile
แผน
ผัง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>